*eiti_prie_turinio*

Švietimo pagalba

Švietimo pagalbos intensyvumą ir pratybų skaičių LASUC mokiniams  nustato Vaiko gerovės komisija, atsižvelgus į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.


Švietimo pagalba (išskyrus specialiąją pedagoginę) teikiama ne pamokų metu.


Vaiko gerovės komisija pusmečio pradžioje aptaria švietimo pagalbos specialistų LASUC mokiniams parengtas  programas. Pasibaigus pusmečiui išklauso ataskaitas apie programų įgyvendinimą ir mokinių pasiekimus.


Informacija apie kiekvieno mokinio daromą pažangą teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).

Grįžti atgal