*eiti_prie_turinio*

Korupcijos prevencija

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas, siekiant puoselėti asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir didinti visuomenės, viešojo ir privataus sektorių sąmoningumą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą įgyvendina vykdydamas darbuotojų konsultavimą ir informavimą.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Viešojo sektoriaus subjektų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka jie patys arba savarankiška įstaiga, kuriai viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) priskirtas pagal valdymo sritį, atsižvelgdami į viešojo sektoriaus subjekto dydį ir administracinius pajėgumus.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro atsparumo korupcijai lygį nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva arba viešojo sektoriaus subjekto, kuriam viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) kurios valdymo sričiai jis yra priskirtas, siūlymu.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nėra gavęs iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjektuose, kuriuose nėra įsteigtos vidaus audito tarnybos, korupcijos rizikos valdymo vertinimą ar analogišką procedūrą atlieka kitas už viešojo sektoriaus subjekto veiklos vidaus kontrolę, atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingas padalinys ar darbuotojas jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba.

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, vykdydamas Konkurencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei įgaliojimus, pagal kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vieno viešojo sektoriaus subjekto veiklą, gali būti rengiami viešojo sektoriaus subjekto vadovo sprendimu.

Šiuo metu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorius nėra priėmęs sprendimo rengti korupcijos prevencijos veiksmų planus. Korupcijos prevencija Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre yra užtikrinama įgyvendinant kitas teisės aktuose nustatytas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones.

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome informaciją pateikti paštu, el. paštu: rastine@lasuc.lt arba pristatyti į instituciją adresu Ateities g. 44, Vilnius. Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Rekomendacijas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos tvirtina Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba užpildę pranešimo formą internetu pateikti pranešimą apie korupciją

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, viešojo administravimo subjektas, rengiantis norminio teisės akto projektą, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius įstatyme nustatytose srityse.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nerengia norminių teisės aktų projektų, kuriems reikėtų atlikti antikorupcinį vertinimą.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro administracijos pareigybių, į kurias skiriant asmenį prašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas yra tvirtinamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus įsakymu.

Pareigybių sąrašas:

  1. Direktorius pavaduotojas ūkiui 
  2. Gimnazijos skyriaus vedėjas
  3. Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjas
  4. Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas
  5. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas
  6. Vyriausiasis finansininkas

STT korupcijos rizikos analizės išvados

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba šios įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę, pateikia viešojo sektoriaus subjektui korupcijos rizikos analizės išvados projektą, kuriame pateikia informaciją apie nustatytą korupcijos riziką ir (ar) jos veiksnius bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius.

Viešojo sektoriaus subjektas, gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadą, jeigu joje yra nustatyta korupcijos rizika ir (ar) jos veiksniai bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai sumažinti nustatytą korupcijos riziką ir (ar) pašalinti jos veiksnius, per tris mėnesius nuo išvados gavimo dienos viešai paskelbia savo interneto svetainėje informaciją, kaip yra ar bus įgyvendinami šioje išvadoje pateikti pasiūlymai, ir pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į šią informaciją.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nėra gavęs iš Specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie priimtus sprendimus atlikti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro korupcijos rizikos analizę, taip pat nėra gavęs korupcijos rizikos analizės išvadų projektų.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą, koordinavimą, kontroliavimą įstaigose, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko arba dalininko teises ir pareigas, atsako Organizacijos vystymo skyrius. 

Kontaktai:

Vedėja Justė Zokaitienė, 174 kab.

Tel. +370 616 99298

El. p. Juste.Zokaitiene@smsm.lt

Vyriausioji specialistė Kristina Bukauskienė, 174 kab.

Tel. +370 620 33967

El. p. Kristina.Bukauskiene@smsm.lt

Vyriausiasis specialistas Arvydas Vaitiekėnas, 174 kab.

Tel. +370 619 30236

El. p. Arvydas.Vaitiekenas@smsm.lt

LASUC personalo specialistė

Tel. +370 604 78405

El. p. emilina.maslovskiene@lasuc.lt

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras per paskutinius trejus metus nėra nustatęs korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

Dovanų politika

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų politika

LASUC antikorupcinio elgesio taisyklės

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Grįžti atgal