*eiti_prie_turinio*

Pedagoginis regos vertinimas

Sutrikusios regos mokinių specialieji ugdymosi poreikiai vertinami vadovaujantis:

2011 m. rugsėjo 30 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1775 „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašu“.

Lietuvos miestų ar rajonų Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau–Tarnybos), gavusios tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nustatyti sutrikusios regos mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui paštu ar elektroniniu būdu šiuos dokumentus:

  • Tarnybos vadovo pasirašytą prašymą (laisva forma);
  • Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti;
  • Gydytojo oftalmologo pažymą, kurioje nurodytas regėjimo aštrumas ir akių ligos;
  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo;
  • Atlikus sutrikusios regos mokinio specialiųjų poreikių įvertinimą, bendradarbiaujant su miesto/rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, pildoma pažyma dėl įvertinimo, pateikiamos rekomendacijos, nustatomas mokinio specialiųjų poreikių lygis, skiriama švietimo pagalba.
Grįžti atgal