*eiti_prie_turinio*

Savivalda

Centro taryba
Pirmininkė Marija Mockūnienė  - mokytoja LASUC taryba renkama 3 metams
Sekretorė Inesa Laurinavičienė - tėvų atstovas LASUC taryba  aukščiausia  savivaldos institucija, jungianti mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus ir socialinius partnerius svarbiausiems LASUC veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti
LASUC tarybos nariai

Irena Jakonienė - auklėtoja

Edita Laga – tėvų atstovas

Povilas Voiciukas – tėvų atstovas

Vilmantas Balčikonis  – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas

Kernius – mokinys

Justinas  – mokinys

  LASUC taryba svarsto lėšų naudojimo ir LASUC direktoriaus teikiamus klausimus, LASUC bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus
 
  LASUC taryba svarsto centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimų, juos tvirtina
 
  LASUC taryba inicijuoja LASUC bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą

 

Mokinių taryba
Kuratorė 
Onutė Aronaitienė - mokytoja

Mokinių taryba:

- atstovauja visų mokinių interesams;

- dalyvauja Gimnazijos valdyme;

- bendradarbiauja įgyvendinant LASUC tikslus ir uždavinius;

- kuria saugią ir darnią aplinką.

Pirmininkas 
Reinoldas
Sekretorius  Edvardas
Mokinių tarybos nariai (klasių seniūnai)
Simas 
Edvardas
Elidija
Augustas 
Reinoldas 
Kristina 
Nedas

 

Tėvų taryba
Kuratorės

Asta Jagminaitė - Gimnazijos skyriaus vedėja 

Ana Mackel - Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja 

LASUC tėvų taryba gali:

- steigti LASUC tėvų fondą (įsteigus jam vadovauja ir vykdo darbą);

- inicijuoti LASUC patalpų remonto darbus;

- teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir mokinių laisvalaikio organizavimo;

  - bendradarbiauti su kitomis LASUC savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusias problemas ir opiausius klausimus;

  - padėti ieškant rėmėjų.

Tėvų tarybos nariai

Asta Kelpšienė

Vilma Medveckienė

Žaneta Voiciukienė

Jurgita Žiškienė

 

Grįžti atgal