*eiti_prie_turinio*

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr).  

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 

2) pavojaus aplinkai; 

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 

4) neteisėtos veiklos finansavimo; 

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 

6) neteisėtu būdu įgyto turto; 

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą; 

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį; 

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse; 

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui; 

11) kitų pažeidimų. 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309/asr)  yra patvirtinti: 

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; 
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; 
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas. 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, ją gali pateikti vienu iš šių būdų: 

  • paštu: rastine@lasuc.lt
  • Tiesiogiai: atvykus į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą adresu Ateities g. 44, Vilnius. 
  • Paštu: informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Ateities g. 44, Vilnius, nurodant, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu; 
  • Lietuvos Respublikos prokuratūrai: El. paštu: apsauga@prokuraturos.lt
  • Viešai; 
  • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu  (https://smsm.lrv.lt/lt/praneseju-apsauga

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Grįžti atgal