*eiti_prie_turinio*

Privatumo politika

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRO INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau – LASUC) svetainės privatumo ir slapukų naudojimo politikoje (toliau – privatumo politika) pateikiama informacija apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, asmens teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis LASUC interneto svetaine https://lasuc.lt/ (toliau – interneto svetainė).
 2. Naudodamasis interneto svetaine, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas ar kitu būdu pateikdamas LASUC informaciją apie save, tęsdamas naršymą interneto svetainėje asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šia LASUC privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 3. Tvarkydama asmens duomenis, LASUC laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II SKYRIUS

KOKIE ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAMA JUOS TVARKANT

 1. LASUC gauna ir saugo informaciją, kurią lankydamiesi interneto svetainėje pateikiate:

4.1. apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę.  Tai būtini slapukai, kurie reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Šiuos duomenis tvarkome tikslu interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);

4.2. Jeigu į mus kreipsitės el. paštu ar per interneto svetainės aktyvią užklausos formą, prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei kitą jūsų pateiktą informaciją. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu bei saugome ne ilgiau kaip 1 metus nuo jūsų prašymo, skundo ar kitokio kreipimosi išnagrinėjimo.

 1. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, naudojami tik tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės teksto rinkmenos, kurios Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą ir leidžia tobulinti interneto svetainę arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.:

7.1. būtini slapukai yra esminiai slapukai ir jų dėka Jūs galite naudotis įvairiomis LASUC interneto svetainės funkcijomis. Šie slapukai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame įrenginyje, kol Jūs lankotės ir naršote interneto svetainėje ir galioja ribotą laiką.

 1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine https://lasuc.lt/ , naudojami šie slapukai:

8.1. slapukas „_ SITEXRF “ - POST XSRF apsauga;

8.2. slapukas „_ privacy_2 “- atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1;

8.3. slapukas „ privacy_3“- atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1.

8.4. slapukas “privacy_4” - atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1.

8.5. slapukas “privacy_verify” -  atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką.

8.6.  slapukas “right_menu_cookie” -  šoninio meniu veikimui užtikrinti.

8.7.  slapukas “NID” -  nuo kenkėjiško siuntimo. Naudojamas google reCaptcha.

 1. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

IV SKYRIUS

PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI TVARKANT JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

10.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

10.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

10.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 10.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

10.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

10.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

10.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

10.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

V SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Jūs turite teisę:

11.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

11.2. reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

11.3. reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

11.4. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

11.5. teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

11.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu analitiniais, tiesioginės rinkodaros tikslais;

11.7. atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

11.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į LASUC raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu rastine@lasuc.lt., įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Ateities g. 44, 06329 Vilnius.
 2. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
 4. Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 5. Gavusi Jūsų prašymą, LASUC ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 6. LASUC gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. LASUC neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
 2. LASUC turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. LASUC pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

VII SKYRIUS

KITŲ INTERNETO SVETAINIŲ NUORODOS

 1. LASUC interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos LASUC interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. LASUC neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši LASUC Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

 

Grįžti atgal