*eiti_prie_turinio*

Savivalda

Centro taryba

Pirmininkė Marija Mockūnienė (mokytoja)

Sekretorė Inesa Laurinavičienė (tėvų atstovas)

 

 

 

 

 

 

LASUC tarybos nariai:

Irena Jakonienė – auklėtoja

Edita Laga – tėvų atstovas

Povilas Voiciukas – tėvų atstovas

Kernius – mokinys

Justinas  – mokinys

Vilmantas Balčikonis  – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas

 

Centro taryba  aukščiausia  savivaldos institucija, jungianti mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus ir socialinius partnerius svarbiausiems LASUC veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Taryba renkama 3 metams.

Centro taryba svarsto lėšų naudojimo ir LASUC direktoriaus teikiamus klausimus, LASUC bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus.
Centro taryba svarsto centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimų, juos tvirtina.
Centro taryba inicijuoja LASUC bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.

 

Mokinių taryba
Pirmininkas – Reinoldas
Sekretorius – Edvardas
Mokinių tarybos nariai (klasių seniūnai):
Simas 
Edvardas
Elidija
Augustas 
Reinoldas 
Kristina 
Nedas
Kuratorė – mokytoja  Onutė Aronaitienė

Mokinių taryba atstovauja visų mokinių interesams, dalyvauja Gimnazijos valdyme, bendradarbiauja įgyvendinant LASUC tikslus ir uždavinius, kuria saugią ir darnią aplinką. 

Tėvų taryba
 

Asta Kelpšienė

Vilma Medveckienė

Žaneta Voiciukienė

Jurgita Žiškienė

Kuratorės:

Ugdymo skyriaus vedėja Asta Jagminaitė

Ikimokyklinio ugdymo ir socializacijos skyriaus vedėja Ana Mackel

LASUC tėvų taryba gali:

- steigti LASUC tėvų fondą (įsteigus jam vadovauja ir vykdo darbą);

- inicijuoti LASUC patalpų remonto darbus;

- teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir mokinių laisvalaikio organizavimo;

- bendradarbiauti su kitomis LASUC savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusias problemas ir opiausius klausimus;

- padėti ieškant rėmėjų.

Grįžti atgal